432
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
8

خبر

تهدید بزرگی در کمین خانواده‌های ایرانی است

تنها در خانه؛ نسخه ترسناک

طی دو دهه اخیر، مسأله کنترل جمعیت رنگ دیگری به کانون خانواده‌های ایرانی داده است. شرایط اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که خانواده‌های جوان به سمت تک فرزندی و فرزند آوری کمتر گرایش پیدا کنند. بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر خانواده‌های بدون فرزند ۱۴ درصد و تک فرزند ۳۳ درصد خانواده‌های کشور را تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه کشور ما یکی از کشورهای جوان دنیاست اما با شیوه جدید فرزندآوری، جمعیت آن رو به پیری خواهد گذاشت. نکته جالب توجه این است که به گواه آمار متوسط تعداد فرزندآوری در اوایل دهه ۴۰ در ایران هفت فرزند بوده اما در حال حاضر به یک فرزند برای هر خانواده است.

شماره‌های پیشین