432
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
4

تلخ‌تر از 88

برچسب جدید روحانی به منتقدانش

کم عقلی

«خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رأی و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان.» خالق یا صاحب این عبارت کسی است که بالاترین برچسب زنی در مواجهه با منتقدانش را داشته است.

مدیحه سرایی بانکی

روز گذشته رییس جمهور یکبار دیگر در مجمع بانک مرکزی حضور یافت تا از نزدیک در جریان عملکرد بانک مرکزی و آقای رییس کل قرار گیرد و گزارش عملکردی بشنود و از مدیران بانکی تقدیر و تشکر کند اما نه یک تقدیر و تشکر عادی.

شماره‌های پیشین