430
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
8

خبر

ستاد دیه کشور ازحضور 8810 زندانی چک در زندان‌ها خبر می‌دهد

ناآگاهی یا ضعف قوانین

معضل چک برگشتی در ایران از آن دسته معضلاتی است که هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد چراکه مشکلات سیستم بانکی در صدور چک هنوز برطرف نشده است. با روندی که بانک‌ها برای اعطای دسته چک به مردم در پیش گرفته‌اند امروز شاهد این موضوع هستیم که بیشتر از هشت هزار نفر از کسانی که دسته چک داشته‌اند در زندان به‌سر می‌برند و این تنها ضرری نیست که به کشور وارد شده بلکه همین تعداد خانواده نیز گرفتار موضوع چک هستند.

شماره‌های پیشین