430
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
12

خبر

تأملی درباره نسبت آسیب های اجتماعی و هنر هفتم

سینما، آسیب اجتماعی است

فیلم‌هایی که دم از آسیب‌های اجتماعی می‌زنند، همواره ناموفق‌اند. چرا که «آسیب اجتماعی» را به عنوان امری حاضر در صحنه، از پیش فرض می‌گیرند و همچنین وجود آسیب را جلوتر از قصه و سرگرمی و درام که قرار است مخاطب را تغییر دهد، می‌گیرند.

شماره‌های پیشین