429
سه شنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
11
کتابی که از شبکه فرهنگی آمریکایی‌ها در دنیا اطلاعات جالبی می‌دهد

سیا در تار فرهنگ و پود هنر

کتاب جنگ سرد فرهنگی که توسط یک پژوهشگر انگلیسی نوشته شده ناظر به برنامه و حرکتی است که سیا در حوزه فرهنگ علیه رقیب خود در دوران جنگ سرد انجام داد.

خطرِ کاربر شدن مخاطب!

اسلوب سوژه یابی در رسانه

شماره‌های پیشین