427
دوشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
14

حکمت «حکیم» و برداشت «حاکم»

چگونه منتقد سیاست‌زدگی، قربانی سیاست‌زدگی لیبرال‌ها شد

فلسفه در دام ایدئولوژی!

دکتر رضا داوری که از متفکران صاحب‌نظر فلسفه غرب و از منتقدان شناخته‌شده علوم انسانی مدرن و از طرفداران جدی تحول در علوم انسانی است، اخیراً نامه‌ای درزمینه علم دینی و علوم انسانی اسلامی منتشر کرد که واکنش‌ها و برداشت‌های متفاوت و متناقضی در پی داشت.

شماره‌های پیشین