409
دوشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
13
گزارش«صبح‌نو»اززنانی‌که‌درسینمای‌ایران‌نقش‌معتاد داشتند

بازی در عالم هپروت

درسینمای ایران، بازیگران کمی شانس بازی در نقش زن معتاد را داشته‌اند که برخی موفق و بعضی هم از پس این نقش سخت برنیامده‌اند.

خبر

شماره‌های پیشین