406
چهارشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
14
دیدار تیم ملی سریال‌سازی رسانه ملی با رییس مجلس

راویان آثار بزرگ

جریان ترجمه، خود را بر صنعت نشر ایران تحمیل کرده است

ادبیات ایرانی در گوشه رینگ

جریان ادبیات داستانی در کشور متأثر از ادبیات ترجمه‌ای است. جریان ترجمه با پژواک قدرتمندی که در رسانه‌های داخلی و خارجی دارد، اقتضائات و هندسه خود را بر فضای نشر ادبیات داستانی تحمیل می‌کند.

شماره‌های پیشین