395
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۶
15
جوادی در نخستین نشست خبری اش:

رفتن به مصلی بازگشت به عقب نیست

آقای محسن جوادی نخستین نشست خبری خود را روز گذشته در ساختمان وزارت ارشاد برگزار کرد. وی در این نشست درباره رویکردهای این معاونت چنین گفت: آقای صالحی که در معاونت فرهنگی بودند گرایش به برنامه‌ریزی و نهادینه کردن مقررات و ضوابط داشتند. خدا را شکر ایشان مسیرها و رویکردهای ما را در این معاونت مشخص کردند و تقریباً در دوره ایشان بستر خوبی فراهم شده است. من هم در این فضا حرکت خواهم کرد. البته ممکن است ایده‌های جدیدتری داشته باشم و در این رابطه از مشاورانم کمک بگیرم.

خبر

شماره‌های پیشین