390
سه شنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۶
3
دود ناآرامی ها به چشم چه کسی می رود؟

پس لرزه های اقتصادی آشوب

همه چیز با یک تلنگر به ظاهر اقتصادی شروع می‌شود. تلنگری که شاید ساده‌ترین و تحریک‌کننده ترین مسیر برای مردم باشد تا نسبت به وضعیت کنونی معیشت و اقتصاد ایران اعتراض کنند. همه می‌خواهند به دولت بفهمانند که اقتصاد ایران اوضاع خوبی ندارد و هوای کاسبی ابری است؛ اما حداقل نه به قیمتی که باعث بدترشدن وضعیتشان تمام شود.

اقتصاد لیبرالی؛ آفت اقتصاد ایران

شماره‌های پیشین