388
یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۶
14

خبر

«علی‌علیزاده»‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»ازمدیریت‌رسانه‌ای‌بحران‌گفت

هجوم‌مغول‌وار رسانه‌های‌زیرزمینی

نحوه پوشش رسانه‌ای تجمعات اخیر در شهرهای مختلف، مورد بحث برخی از کارشناسان قرار گرفت.

شماره‌های پیشین