387
شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
6

ناامیدی از طرح تحول سلامت

بحث‌ها بر سر انتقال زندان معروف پایتخت از سرگرفته شد

سرنوشت محبوس اوین در اوین

بنابر گفته‌ها قرار است زندان اوین به حد فاصل تهران و قم منتقل شود و گویا شهرداری تهران برای خرید اوین مشکل منابع ندارد اما باید اداره منابع طبیعی زمین مورد نیاز برای انتقال زندان اوین به خارج از تهران را در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دهد.

شماره‌های پیشین