368
شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶
8

خبر

گزارش «صبح نو» از پرده آخر نمایش سرگردانی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج

پرداخت زیر ستون‌های لرزان

موسسه ثامن‌الحجج یکی از مؤسساتی است که بعد از مدت‌ها فعالیت از سوی بانک‌مرکزی به‌عنوان یکی از مؤسسات غیرمجاز اعلام شد و سپرده‌گذاران این موسسه در سراسر کشور دچار آشفتگی شدند. با این ناهماهنگی که بین این مؤسسات مالی و بانک مرکزی پیش آمد مشکلات مؤسسات مالی در کشور به حد هشدار رسید و باعث شد تا مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به وضعیت سپرده‌گذاران و همچنین تعیین تکلیف اموال این موسسه و همچنین سایر مؤسسات مالی که به معضلی برای نظام اقتصادی کشور بدل شده‌اند وارد عمل شود.

شماره‌های پیشین