367
چهارشنبه، ۰۸ آذر ۱۳۹۶
12

تحقیق در علوم انسانی یا تحقیق استراتژیک؟

عرفان، کانون بحث اندیشمندان در هفته گذشته بود

عرفان نظری ترجمان عرفان عملی

هفته گذشته طنین مباحث نظری در حوزه عرفان، اعم از عرفان اسلامی، نقد عرفان‌های نوظهور و فلسفه عرفان بسیار بالا بود و صاحب‌نظران این حوزه آراء و اندیشه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.

شماره‌های پیشین