366
سه شنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۶
2

خبر

اهتمام دستگاه قضا بر اجرای عدالت

پرونده کهریزک بسته شد

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد و پرونده این زندان بعد از 8 سال مختومه شد.

شماره‌های پیشین