364
یکشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۶
3
تربیت فکری-سیاسی نیروهای جدید حامی دولت برای حضور در ساختار اداری کشور

کادرسازی پنهان حلقه نیاوران

مکاتب فکری برای استیلا و ارتقای دامنه قدرت خود نیازمند شناخت دقیق نسبت به محیط فعالیتشانند. اعضای تصمیم ساز مکتب‌های فکری برای افزایش ضریب پایداری در عرصه منازعات، خواهان حضور نیروهای همسو با آنان در مجامع علمی و بدنه اداری هستند تا از این بستر شرایط حفظ قدرت و دستیابی به اهداف آنان میسر شود.

بی‌عملی دولت عامل غلبه حاشیه

شماره‌های پیشین