362
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶
12

خبر

امروز،روزجهانی‌تلویزیون‌است

زوال جعبه‌جادو

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۹۹۶ بیست و یکم نوامبر را به‌عنوان «روز جهانی تلویزیون» تعیین کرد.

شماره‌های پیشین