360
شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
8

خبر

رویارویی با واقعیت یا پنهان کاری

بحران بی‌نظمی مدیریت بحران

دکتر محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت نامطلوب سازه‌ای در بیمارستان‌های تهران، گفته است: «شهر تهران بر روی گسل‌های متفاوت زلزله قرار دارد و حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی آن را تهدید می‌کند؛ این درحالیست که بیمارستان‌های ما از نظر وضعیت ساخت‌وساز، شرایط خوبی ندارد.» این بیان به خوبی نشان می‌دهد که بحران بیخ گوش 12 میلیون تهرانی است و باید اقدامی جدی برای آن صورت گیرد اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود.

شماره‌های پیشین