358
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۶
5
شبکه‌های لبنانی حاضر به پخش نمایش سعودی‌ها نشدند

شوی سعودی با بازیگری سعد حریری

از شنبه هفته گذشته تا به امروز، لبنان با وجود اینکه از کوچک‌ترین کشورهای خاورمیانه به‌شمار می‌رود، بزرگ‌ترین بحران در خاورمیانه را به‌نام خود رقم زده است، چرا که برخی قدرت‌های منطقه‌ای گویا نمی‌توانند ببینند این کشور کوچک روی آرامش به خود ببیند.

معمای پیچیده یک استعفا

یادداشت عبدالباری عطوانروزنامه‌نگار فلسطینی مقیم لندن

شماره‌های پیشین