358
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۶
16

عینســـــــتاغـــــــــرام

امید مهدی‌نژاد

هشتگ‌های روز

عکس‌های اشتباهی

این دو عکس متعلق به زلزله ایتالیا و شهر بم است که به اشتباه تحت عنوان زلزله کرمانشاه در فضای مجازی دست‌به دست می‌شود.

گزیده‌توئیت

توئیت‌گاه

شماره‌های پیشین