357
دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶
12

خبر

دکتر آزاد ارمکی در نشست «جامعه، علم و علوم اجتماعی کاربردی»عنوان کرد:

بدلکاران اجتماعی به جای جامعه‌شناسان

نشست «جامعه، علم و علوم اجتماعی کاربردی» روز شنبه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

شماره‌های پیشین