356
یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۶
10

قدم قدم تا عشق

درباره پاسخ دوباره به انتقادات پیرامون یادداشت جامعه شناسانه اربعین

چشمش را هم کور کردی آقای جلایی پور!

آقای جلایی پور در واکنش به انتقادات به یادداشت‌های اخیرشان پیرامون اربعین و آیین‌های دینی جوابیه صوتی منتشر کرده اما در این جوابیه اگرچه با زیرکی هرچه تمام انتقادات اصلی به یادداشت‌هایش را نادیده گرفته است اما به قول معروف به جای درست کردن ابرو، چشمش را هم کور کرده است. در واقع آقای جلایی پور دو یادداشت منتشر کرده بودند.

شماره‌های پیشین