355
شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶
13
گزارشی از ایده دکتر فتح‌اللهی درباره وجه سیاسی اربعین

حکومت، وجه غمگنانه هستی است

اربعین، این روزها نقطه تأمل نظری بسیاری از اصحاب علوم انسانی شده است. هفته گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میزبان ارائه یکی از این تأملات نظری درباره اربعین بود. نشستی با عنوان «اربعین، تجلی سیاست اسلامی» که در آن دکتر محمدعلی فتح‌اللهی، عضو هیأت علمی این پژوهشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، ایده خودش را در این زمینه تشریح کرد. نوشته زیر گزارشی از ایده او درباره تفسیر اربعین است.

خبر

شماره‌های پیشین