354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
4
کارشناسان حقوقی تغییر ساختار سیاسی کشور را بررسی کردند

جمهوریت در دوراهی ریاستی یا پارلمانی

روز گذشته نشستی درباره نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست سه محور مبانی تئوریک نظام‌های پارلمانی و ریاستی در ایران و سایر کشورها، رهاوردهای نظام پارلمانی در ساختار جمهوری اسلامی ایران و چرایی الزامات و تفوق نظام ریاستی در وضعیت فعلی مورد بررسی قرار گرفتند.

شماره‌های پیشین