354
چهارشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۶
13

در بابِ دستگاهِ محاسباتیِ علمِ اربعین‌نشناس!

تحلیل استاد طاهرزاده درباره راهپیمایی اربعین

اربعین، امکان حضور در تاریخی دیگر

با اوج گرفتن و درخشنده‌تر شدن راهپیمایی اربعین، تحلیل‌های گوناگون از این پدیده چشم‌گیر رو به فزونی گذاشته است. تحلیل‌هایی که هر کدام از خاستگاه و خواستگاه نظری خاص خود جنبه‌ای از این پدیده را می‌بیند و بررسی می‌کند. این تحلیل‌ها گاه شکلی مردم‌شناسانه، گاه جامعه‌شناسانه و گاه فلسفی دارند و طیفی مرکب از دیدگاه‌های انتقادی و ستایش‌گونه را شامل می‌شود. یکی از این تحلیل‌ها متعلق به استاد اصغر طاهرزاده است. در این گزارش به بررسی نظرات او درباره راهپیمایی اربعین، بر اساس کتابی از او با عنوان «اربعین حسینی؛ امکان حضور در تاریخی دیگر» می‌پردازیم.

خبر

شماره‌های پیشین