353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
6
عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ملغی نشده است

ادامه عوارض طرحی

شورای شهر و شهرداری رودرروی یکدیگر

چالش انتصاب‌های شهردار تهران

موضوع انتصاب‌های شهرداری تهران این‌روزها حسابی جنجالی شده است. این‌موضوع درست از انتصاب اولین معاون نجفی آغاز و موجب اعتراض اعضای شورای شهر تهران شد. اعضا به سن معاونان جدید معترض بودند و از انتصاب افراد بازنشسته در شهرداری گله داشتند. حتی‌برخی از آن‌ها می‌گفتند که نجفی حداقل باید آنها را در جریان انتصابات خود قرار می‌داد.

شماره‌های پیشین