353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
4
دسترسی کارشناسان به تاسیسات هسته‌ای‌از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر برجام

آژانس هیچ حقی برای بازرسی از مراکز نظامی ندارد

در زمان تدوین وتصویب موافقت نامه‌های پادمان جامع هسته‌ای به منظور نظارت بین المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها، دسترسی ناظران بین المللی به مراکز نظامی در جریان اعمال این نظارت‌ها به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های امنیتی دولت‌ها و چالش‌های اعمال پادمان‌ها تبدیل شد. سؤالی که به لحاظ حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا بر اساس حقوق بین الملل موجود، آژانس بین المللی انرژی اتمی از صلاحیت دسترسی به مراکز نظامی دولت‌ها به منظور راستی آزمایی عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای آن‌ها به تسلیحاتی برخوردار است؟

شماره‌های پیشین