353
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
11
رییس‌مرکزسیمای‌استان‌هادرگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

«سنجرخان»و«شیرعلی‌مردان‌خان»الف‌ویژه‌می‌شوند

آقای سیدعباس فاطمی، رییس مرکزسیمای استان‌های رسانه ملی، از عملکرد این مرکز و تولیدات آتی آن خبر داد.

خبر

شماره‌های پیشین