352
دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶
3
بررسی عملکرد اقتصادی ایران در محور مقاومت

فرصت سوزی‌های اقتصادی

دیپلماسی سیاسی ایران در کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه و حتی سایر نقاط مهم دنیا تأثیر‌گذار است اما در دیپلماسی اقتصادی ماجرا متفاوت است. دیپلماسی اقتصادی ایران در مواجهه با بازارهای کشورهای محور مقاومت بسیار ناکارآمد است به‌گونه‌ای که هر بار فرصتی برای توسعه بازرگانی ایران به وجود می‌آید، بر باد می‌رود که بازار عراق نمونه گویایی از ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ما به‌ شمار می‌رود.

دادگاهی برای اظهارنظر مخاطبان

شماره‌های پیشین