350
شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶
9
مقاومت برای به حاشیه راندن زنان از سیاست

بر باد رفته‌های زنانه مدیریت زیر سلطه نگاه مردانه!

آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی اعلام شد که بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. طبق این گزارش ایران جزء چهار کشور انتهای جدول است و بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. رتبه ایران در گزارش شکاف جنسیتی رتبه‌ای قابل پیش‌بینی بود، چرا که در طول دولت‌های گذشته استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی و کلیدی کشور، مانند چیزی که در کشورهای اروپایی یا حتی همین اطراف اتفاق افتاده، به طرز عجیبی قابل تأمل است.

قاب خبر

شماره‌های پیشین