1
چهارشنبه، ۰۳ آبان ۱۳۹۶
10
کسی باور به ترور ایشان نداشت

شخصیت سید مصطفی زیر سایه‌ پدر دیده نشد

دکتر یعقوب توکلی از اساتید برجسته تاریخ معاصر؛ قائل به این است که ابعاد شخصیت فقهی و سیاسی شهید سید مصطفی خمینی بسیار گسترده و وسیع است ولی آنچه مهم است اینکه شخصیت عظیم وی ذیل سایه‌ پدر دیده نشده است.

شماره‌های پیشین