342
دوشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۶
7
مسوولان برای تعیین تکلیف ساماندهی زباله‌گردها 40 روز فرصت تعیین کردند

مأموریتی کثیف برای کودکان

بدسرپرستی یا نبود سرپرست باعث شده تا کودکان زیادی در شهرهای ایران برای زنده ماندن، مجبور شوند تا روش‌های نامتعارفی را برای کسب روزی خود به‌کار برند که یکی از این روش‌ها زباله‌گردی همراه با ابتلا به بیماری‌های مختلفی است که قابلیت انتقال دارند.

وزارت علوم و مشکلات خانگی

شماره‌های پیشین