342
دوشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۶
14

محیط زیست اخلاقی

نگاهی به کتاب «فهم جوانی در مدرنیته متأخر»

جوانی را فهم کنیم

جوانان گاهی از «درک نشدن» توسط پا‌به‌سن گذاشته‌ها شکایت می‌کنند و پیران هم گاهی از ماجراجویی جوانان گله دارند. آنچه در این میان مغفول واقع می‌شود، تلاش برای فهمی متقابل در چارچوب نظام فرهنگی و اجتماعی است. این پابه‌سن گذاشته‌ها گاهی در هیات والدین ظهور می‌کنند و گاهی در قامت سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران اجتماعی خود را می‌نمایانند. وقتی سیاست‌گذاران فهم درستی از جوانی نداشته باشند، سو‌ءتفاهم‌ها از شکل کلامی به‌صورت ساختار اجتماعی بازتولید شده و مشکل را دوچندان می‌کند.

شماره‌های پیشین