334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
7

قاب خبر

نگاهی جامعه‌شناختی به کارکردهای اجتماعی عزاداری محرم

مناسک عاشورا محافظه‌کارانه یا تحول‌خواهانه؟

برای تحلیل هر موضوع، گاهی موضوع را تجزیه و اجزای تشکیل‌دهنده آن را مطالعه می‌کنند و گاهی با حفظ پیوستگی اجزا و عناصر، آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. در مطالعه جامعه‌شناختی با رویکرد کارکردگرایی با تکیه بر طریقه دوم، سعی می‌شود ماهیت درهم تنیده یک نظام اجتماعی را در کلیتش درک کند. از این‌رو با حفظ پیوستگی کلیت اجزا و عناصر به دنبال بررسی یک فعالیت اجتماعی هستند که موجبات تطابق و سازگاری اجزای مختلف ساختار را فراهم می‌سازد. کارکردگرایان از این جهت برای مناسک اجتماعی اهمیت قائل هستند که باعث تعادل و ثبات و تداوم کلیت نظام اجتماعی می‌شوند.

شماره‌های پیشین