334
چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶
2

خبر

آغاز پاک‌سازی فراکسیون اصلاحات از اصلاح‌طلبان بدلی

اخراجی‌های فراکسیون امید

فراکسیون امید، ناامیدترین فراکسیون پارلمان دهم است. فقدان انسجام در تصمیم‌گیری‌های جمعی و رفتارهای خارج از عرف نمایندگی از سوی اعضای این فراکسیون، ضربات جدی به سرمایه اجتـــماعی اصــــــــلاح طلبان وارد ســاخته اســـت؛ ســـــرانجام فراکسیون امید پس از چند شکست متوالی در صحن بهارستان، بر انتشار اسامی نمایندگان عضو فراکسیون امید تصمیم گرفت.

شماره‌های پیشین