332
دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۳۹۶
15
فیلم‌های«لاتاری»و«متری‌شش‌ونیم»مجوزمی‌گیرند

چشمک‌سینمابه«مهدویان»و«روستایی»

چندماه مانده به برگزاری جشنواره فیلم فجر، برخی از اتفاقات از جمله عدم صدورمجوزساخت برای فیلم سازان، حاشیه‌ساز شده بود.

خبر

شماره‌های پیشین