330
شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۶
14

خبر

فعالیت‌های‌مجریان‌تلویزیون‌شفاف‌است؟

بنگاه ‌اقتصادی ‌مجریان‌ و رفقا

فعالیت‌های مجریان تلویزیون دراین رسانه به گونه‌ای است که گاهی با حواشی و جنجالی‌هایی روبه‌رو می‌شود؛ حواشی‌ای که برخی پنهان و در برخی موارد هم رسانه‌ای می‌شوند.

شماره‌های پیشین