329
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۶
15
دویچه‌وله‌تولیدفیلمی‌خارجی‌درایران‌راخبرسازکرد

سلام‌پردردســرآلمانی

اخیراً خبر تولید فیلمی آلمانی در ایران منتشر شد که برخی اخباردرباره داستان آن باعث ایجاد برخی حواشی شده است.

خبر

شماره‌های پیشین