328
سه شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶
13

خبر

نگاهی به ترانه و موسیقی‌های تولید شده مؤسسه کساء

ترانه‌هـایی که زمزمـه می‌شوند

موسیقی، زبانی مستقل از تمامی زبان‌های ملل است. زبانی مشترک درمیان هزار و یک ملت که همه موجودات هستی آن را می‌فهمند اما معدود انسان‌هایی وجود دارند که از این زبان، چنان بهره برداری کنند که مورد رضای نخستین موسیقیدان هستی باشد.

شماره‌های پیشین