327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
7
دست مصرف کننده بسته، دست تولید کننده بازتر شد

قیمت گذاری بدون مزاحم

با اقدام تأمل برانگیز هیأت عالی نظارت در حذف انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات، گامی دیگر برای محدود کردن این انجمن برداشت و دست تولیدکنندگان را برای پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان باز گذاشت.

درباره غم

شماره‌های پیشین