326
چهارشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۶
12
روایتی از دو گفتار در نشست «ادبیات جنگ، ادبیات ضد جنگ»

دیالکتیک به جای دیالوگ

«ادبیات جنگ، ادبیات ضد جنگ» یکشنبه این هفته در دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر حمید عبداللهیان، دکتر احمد شاکری و دکتر محمد حنیف از منتقدان ادبی و پژوهشگران ادبیات برگزار شد. نشستی که به همت انجمن اندیشه و قلم، دانشگاه خوارزمی و انجمن مطالعات صلح ایران برگزار شده بود و به رویارویی دو روایت و گفتار از دفاع‌مقدس و ادبیات آن انجامید.

شماره‌های پیشین