325
سه شنبه، ۰۴ مهر ۱۳۹۶
4
تناقض‌آمیزی موقعیتی که جمهوری اسلامی قرار دارد

به دنبال دوستی دشمن

انقلاب و نظام اسلامی طی چهاردهه تاریخ حماسی و شکوهمند مبارزه و پایداری در برابر نظام تجاوزگر و سلطه‌طلب غرب تجددی به رهبری آمریکا، هیچ‌گاه در موقعیتی چنین خطیر و سرنوشت ساز قرار نداشته است که اکنون به شکل تناقض آمیزی درگیر آن است. ماهیت به غایت خطرناک و تعیین کننده این وضعیت بحرانی که بقا و تداوم سیر پیش‌رونده انقلاب اسلامی را به چالش می‌کشاند، نه به دلیل فزونی و تشدید قدرت خصم و نه به واسطه کاهندگی و تضعیف قابلیت‌های مبارزه و مقاومت نیروی خودی است. بر عکس؛ در قیاس با هر برهه‌ای از این چهاردهه،هیچ‌گاه دشمن چنانکه اکنون ضعیف و عاجز است، نبوده است. کما اینکه نظام اسلامی هرگز به اندازه ظرفیت و توانی که در وضع حاضر واجد آن است، در اختیارنداشته. تناقض آمیزی این موقعیت بالقوه خطرناک و آسیب‌زا نیز در همین حقیقت نهفته است که چالش کنونی در اوج توان ما و در حضیض قدرت آمریکا در جریان است.

شماره‌های پیشین