323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
12

خبر

ژانرجنگ‌درتلویزیون‌ایران‌اولویت‌ندارد

دفاع‌نامقدس‌آمریکایی

ژانردفاع مقدس یکی از گونه‌های مهم در سینما و تلویزیون به حساب می‌آید که در سال‌های اخیر دچار کم توجهی شده است. درتمام کشورها، توجه به مقاطع مهم تاریخی و انسان‌های تأثیرگذار در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از بسترهای مهم در پرداخت به این مقاطع، سینما و تلویزیون هستند.

شماره‌های پیشین