323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
10
مُسکن‌های بی فایده ای که دولت تجویز می کند

حکمرانی ملی و «اتوبوس‌های ته دره»

همه حکومت‌ها در سراسر عالم، از گذشته تا حال و بی‌تردید در آینده، در پی اعمال «ارزش‌ها و منویات ترجیحی خود» در تار و پود هستند. محمل اصلی چنین منویاتی «قانون اساسی یا قانون عمومی کشورها» در عصر فعلی و «خواست و تمایل» سلاطین و پادشاهان در اعصار گذشته است.

شماره‌های پیشین