319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
16
ثقلین حضرت استاد عبدالله فاطمی نیا

تربیت دینی فرزندان

توئیت‌گاه

صغری و کبرای منافع ملی 3

منافع ملی برپایه مغالطه؟

عینستاغرام امید مهدی‌نژاد

صبح نو

ثقلین حضرت استاد عبدالله فاطمی نیا

تربیت دینی فرزندان

اوّل که فرزندی به دنیا می‌آید صحبت این است که از شرّ شیطان حفظ شود. به خدا این از همه مهم‌تر است. درست است که اسم‌گذاری خیلی خوب است، جشن تولّد بگیرید اشکالی ندارد. در حدّ متعارف بگیرید.
من یک جشن تولّدهایی سراغ دارم که اگر خرج آن را بدهند ۳۰‌خانواده فقیر حدود یک سال زندگی می‌کنند! از آن‌ها نگیرید، خدا را خوش نمی‌آید. یک چیزی در حدّ متعارف بگیرید. چنان که افتاد و دانی.
بعد هم که دیگر بزرگ می‌شود چه بپوشد، چه مدل‌هایی بپوشد، با چه کسی ازدواج کند. عزیز من اوّل فکر شما این باشد که او حفظ شود.  آن را هم شما بسپارید، شما که بلد نیستید. البتّه من شما را نمی‌گویم، من پدر و مادری را می‌گویم که تحت عنوان دین بچّه را بی‌دین بار می‌آورند که من آن‌ها را نمی‌گویم.
 یک دختر چهار ساله دارد سوار تاکسی می‌شود بعد به راننده می‌گوید ببخشید آقا رادیو معارف دارید؟ مثلاً فکر می‌کنید که شما مربّی هستید! بچّه چهار ساله رادیو معارف می‌فهمد؟ بزرگ‌ترها نمی‌فهمند. این‌طور بچّه را دین‌دار کردن و عقده‌دار کردن درست نیست.

captcha
شماره‌های پیشین