316
چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
7
گزارش «صبح نو» از آگهی «واجبات استیجاری» در فضای مجازی

اجاره به شرط تملیک عبادی

پسران ارشد اموات، جایشان را داده‌اند به هزار پشت غریبه که هیچ ربطی به میت ندارند ولی تنگدستی و احتیاج آنها را به دنیای مردگان ربط داده است. کار اینها خواندن نماز و دعا و ذکر و گرفتن روزه است برای خدابیامرزی که در زنده بودنش قصور کرده و واجبات را نصفه و نیمه انجام داده و با باری سنگین به دیار باقی شتافته است.

درباره یک حمله

شماره‌های پیشین