308
شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
5
بررسی انتقال شبکه تروریست‌ها از غرب آسیا به شبه قاره در گزارش «صبح نو»

هجرت تکفیری‌ها به سرزمین مادری؛ تهدیدی نو

در ایام حمله ارتش شوروی به افغانستان موجی از گروه‌های مسلح ایدئولوژیک سازماندهی شده شکل گرفتندکه هدف از برپایی و فعالیت این‌گونه گروه‌ها مقابله با نفوذ شوروی و آزادسازی برخی مناطق اشغالی در افغانستان عنوان شد.

خبر

قاب خبر

شماره‌های پیشین