305
دوشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
3
اقدام و عمل، اهرم حرکت بر اساس همدلی

فصل عاشقی

هیأت دولت در چهارم شهریورماه گرد رهبری حلقه زدند تا بگویند که راه، تنها آن‌چیزی است که ایشان رهنمود می‌کنند و باید هر آنچه در ذهن دارند را در مرحله عمل و اجرا، با منویات آن رهبر فرزانه پیش برند و به مرحله اجرا برسانند. همه چیز آنقدر در یک فضای صمیمی پیش رفت که گویا، فصل، فصل عاشقی است.

واقعیت حصر از دوربین آن‌طرف آب

عراق با رفت ‌و آمد از مرز خسروی موافقت کرد

شرکت در راهپیمایی اربعین فقط با روادید

شماره‌های پیشین