302
چهارشنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
10

اشتباه فاحش آقای زائری در ماجرای حجاب

گسترش آسیب‌های اجتماعی با توسعه نامتوازن

صدای زنگ خطر را بشنوید

در‌حالی‌که مکتب مدرنیزاسیون (در معنای خاص آن) الگوهای توسعه غربی را برای کشورهای جهان سوم توصیه می‌کند و بر خط مشی‌هایی چون تقویت و اولویت‌بخشی به مبادلات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سوم، اشاعه و تقویت وجه‌نظرهای جدید روحیه کارفرمایی به منظور رشد نمادهای اقتصادی مناسب با توسعه تعریف شده ناظر به جهان توسعه‌یافته و اصطلاحاً جهان اول تاکید می‌کرد، رویکردهای دیگری چون مکتب اکلا و مکتب وابستگی آن را به دلایلی چون نادیده گرفتن ساختارهای اجتماعی و تاریخی کشورهای جهان سوم و پیروی از دیدگاه‌های تکاملی خطی و با تاکید بر توسعه برون‌زا و ناتوانی آن در توسعه عملی کشورهای جهان سوم مورد انتقاد قرار داده و رویکردها و نسخه‌های جدیدی را برای درمان توسعه‌نیافتگی جهان سوم ارائه کرده‌اند.

شماره‌های پیشین