301
سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
12

جریان‌شناسی و آسیب‌شناسی فقه موجود

تبیین نظریه فقه نظام توسط آیت‌الله اراکی

اعمال مکلف بدون ولایت مقبول نیست

آیت‌الله محسن اراکی در ادامه سلسله پیش‌نشست‌های کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام، روز شنبه و یکشنبه هفته جاری در پژوهشگاه فقه نظام، به تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی پرداخته است. در این گزارش به نظر او درباره ضرورت و مبنای فقه نظام که در روز نخست نشست مطرح کرده است، نگاهی خواهیم انداخت.

شماره‌های پیشین